Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://festiwal.ifps.org.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • multimedia nadawane na żywo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 11.09.2020
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.03.2024
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kuca, multimedia@ifps.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/ 3560390. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynków Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach można wejść korzystając z dwóch wejść ogólnodostępnych (wejście „B” od strony wschodniej i wejście „A” od strony zachodniej.  Wejście „B” otwarte    jest całodobowo, wejście „A” otwarte jest w godzinach 7-21. W wejściach budynku nie ma obszarów kontroli.

Korytarze, schody i windy w zależności od ich lokalizacji w strefach  budynku wymagają posiadania karty Kontroli Dostępu. Bez kart kontroli dostępu można poruszać się po następujących obszarach:

 • izbie przyjęć
 • przychodni
 • rejestracji
 • holu głównym i restauracji

Obydwa wejścia dostosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych. Wejście „B” umiejscowione jest na poziomie chodników zewnętrznych, do wejścia „A” niepełnosprawny dostanie się za pomocą dwóch pochylni ( po lewej i prawej stronie wejścia). W budynkach znajdują się windy zapewniające poruszanie się niepełnosprawnych po poszczególnych kondygnacjach budynku.

Na terenie zewnętrznym Światowego Centrum Słuchu Instytutu        Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych – 4 na garażu wielopoziomowym, 2 od strony zachodniej w pobliżu Portierni.

Pacjenci korzystając z pomocy psa asystującego mogą poruszać się po terenie zewnętrznym Światowego Centrum Słuchu bez ograniczeń. Poruszanie się z psem asystującym wewnątrz budynków Światowego Centrum Słuchu jest możliwe bez ograniczeń po powierzchniach ogólnodostępnych; 

 • izbie przyjęć
 • rejestracji
 • holu głównym i restauracji.

Przebywanie psa asystującego na oddziałach szpitalnych oraz na Bloku Operacyjnym jest niemożliwe.

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza      migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji dedykowanej – możliwość korzystania ze strony dostosowanej do urządzeń mobilnych.