Regulamin

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI SŁUCHU „ŚLIMAKOWE RYTMY”

§1 Organizator

 1. Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” zwanego dalej „Festiwalem” są: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu, ul. Mochnackiego 10, Warszawa oraz Instytut Narządów Zmysłów Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
 2. Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację Festiwalu.
 3. Organizatorzy ustalają, że Festiwal będzie się składał z dwóch części: muzycznych Warsztatów Mistrzowskich oraz Koncertu Galowego.

§2 Data i miejsce odbywania się Festiwalu

 1. Festiwal odbywa się corocznie w lipcu w ramach obchodów w Polsce rocznicy programu leczenia głuchoty za pomocą implantów słuchowych.
 2. Miejscem odbywania się Warsztatów Mistrzowskich oraz Koncertu Galowego z udziałem laureatów Festiwalu mogą być: studia muzyczne i sceny w Polsce, obiekty własne organizatorów i/lub partnerów Festiwalu.

§3 Cele Festiwalu
Festiwal ma charakter wydarzenia artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych muzycznie z różnych krajów z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych. Festiwalowi towarzyszą muzyczne Warsztaty Mistrzowskie zarówno wokalne, jak i instrumentalne prowadzone przez profesjonalnych muzyków sceny polskiej i zagranicznej. Przyświecają mu następujące cele:

 1. Popularyzacja i promocja umiejętności i zdolności muzycznych (instrumentalnych, wokalnych, instrumentalno-wokalnych) dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych krajów z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych.
 2. Dzielenie się ze światem wiedzą, iż problemy ze słuchem nie są przeszkodą na drodze do profesjonalnego zajmowania się muzyką i kariery muzycznej.
 3. Wyszukiwanie (odkrywanie) talentów muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych
 4. Konsolidacja środowiska osób z problemami ze słuchem uzdolnionych muzycznie.
 5. Dzielenie się doświadczeniami muzycznymi przez osoby z problemami ze słuchem.
 6. Organizacja Festiwalu o jasnych i przejrzystych zasadach wyboru wykonawców.

§4 Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w 6 językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i francuskim) na stronie ifps.org.pl. Datę zakończenia przyjmowania zgłoszeń Organizatorzy podają każdorazowo na stronie Festiwalu. Po wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. materiał muzyczny (twórczość własna lub coverowa instrumentalna, wokalna bądź instrumentalno- wokalna), max. 5 minut w formatach: pliki muzyczne: mp3, wma, pliki video: avi, mp4, mov, wmv, tonację wykonywanego utworu oraz zapis nutowy utworu na fortepian w granej tonacji;
  2. krótką notkę biograficzną Uczestnika (w jęz. polskim lub angielskim) min. 1000 znaków wraz ze zdjęciem;
  3. rodzaj implantu słuchowego, jakiego używa Uczestnik;
  4. datę i miejsce operacji wszczepiania implantu słuchowego;
  5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wymaganej polskim prawem.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy wybiorą 30 Uczestników Warsztatów Mistrzowskich. Lista wybranych Uczestników zostanie podana na stronie internetowej Festiwalu najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
 4. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, według prawa polskiego lub według prawa obywatelstwa Uczestnika, warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach Mistrzowskich i Koncercie Galowym jest podpisanie i przesłanie Organizatorom Zgody Rodziców/Opiekunów. Plik należy pobrać ze strony ifps.org.pl.
 5. Uczestnik Festiwalu lub jego opiekun bierze na siebie odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do utworu lub dysponuje prawami lub licencjami do zgłoszonego utworu lub kompozycji, względnie, że posiada prawo do wykonania utworu wynikające z mocy prawa.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia prezentowanego utworu podczas Warsztatów i Koncertu Galowego.
 7. Festiwal oraz Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych krajów – z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych.
 8. Uczestnicy zakwalifikowani do Koncertu Galowego zostaną poinformowani o tym fakcie ostatniego dnia Warsztatów. Lista 10 zakwalifikowanych do Koncertu Galowego Uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) liczby Uczestników Warsztatów i Koncertu Galowego.
 10. Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będzie podstawą zakwalifikowania się Uczestnika do Warsztatów Mistrzowskich.
 11. Preselekcyjnego wyboru Uczestników dokonają Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego powołania Jury Festiwalu.
 12. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnik wyraża w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Festiwalu.
 13. Laureaci wszystkich poprzednich edycji Festiwalu nie mogą brać udziału w bieżącej edycji Festiwalu, mogę być jednak Uczestnikami Warsztatów Muzycznych. Uczestnicy poprzednich edycji Festiwalu niezakwalifikowani do Koncertu Galowego mogą brać udział w bieżącej edycji Festiwalu.

§5 Przebieg Festiwalu

 1. Uroczysty Koncert Galowy poprzedzą muzyczne Warsztaty Mistrzowskie, podczas których znani artyści będą dzielić się swoim doświadczeniem z Uczestnikami.
 2. Uczestnicy Warsztatów zostaną podzieleni ze względu na rodzaj używanych instrumentów lub występ wokalny na następujące grupy instrumentalno-wokalne:
  1. śpiew solowy – śpiewacy/piosenkarze
  2. instrumenty klawiszowe
  3. instrumenty dęte
  4. instrumentu perkusyjne
  5. instrumenty strunowe
  6. Zakwalifikowani do Koncertu Galowego Uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprezentowania się na żywo podczas występu, którego data będzie każdorazowo podana na stronie Festiwalu.
  7. Podczas Koncertu Galowego Uczestnik Festiwalu wykona (1) jeden utwór, nad którym pracował podczas Warsztatów Mistrzowskich.
 3.  Kolejność występów podczas Koncertu Galowego ustalają Organizatorzy.
 4. Podczas Festiwalu odbędą się również koncerty towarzyszące, w których udział wezmą zarówno Uczestnicy, jak i profesjonalni artyści.
 5. Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi takimi jak: dodatkowe koncerty, występy gości, pokazy filmów itp.

§6 Postanowienia organizacyjne

 1. Organizatorzy zapewnią noclegi, wyżywienie i pokrywają koszty transportu wszystkich zaproszonych Uczestników Warsztatów i Koncertu Galowego Festiwalu. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Organizatorzy pokrywają także koszty transportu i wyżywienia jednego Opiekuna – przedstawiciela ustawowego.
 2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed Koncertem Galowym ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego Uczestnika.
 3. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu.
 4. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.

§7 Nagrody

 1. Nagrody przyznają  Organizatorzy lub Jury Festiwalowe powołane przez Organizatorów.
 2. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
  1. statuetki dla wszystkich uczestników Koncertu Galowego;
  2. umieszczenie wykonywanego przez danego Uczestnika, podczas Koncertu Galowego, utworu na płycie DVD/CD wydanej z okazji obchodów rocznicy programu leczenia głuchoty za pomocą implantów słuchowych;
 3. Zastrzega się możliwość zmian listy nagród.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Regulamin oraz Festiwal podlegają prawu polskiemu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.