Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

REGULAMIN 10.Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy | Beats of Cochlea”

1. Organizator

 1. Organizatorami 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy | Beats of Cochlea” oraz Konferencji Naukowej „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka” zwanych dalej wspólnie Festiwalem „Ślimakowe Rytmy” odbywających się w ramach Programu „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”, zwanego dalej „Programem” są: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa oraz Instytut Narządów Zmysłów Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn.
 2. Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.
 3. Organizatorzy ustalają, że w ramach Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” odbędzie się „Galowy Koncert Finałowy”.

2. Data i miejsce odbywania się Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”

 1. Festiwal „Ślimakowe Rytmy” odbywa się corocznie w lipcu w ramach obchodów rocznicy zainicjowania programu leczenia głuchoty za pomocą implantów słuchowych w Polsce.
 2. Miejscem odbywania się Galowego Koncertu Finałowego mogą być: studia muzyczne, obiekty własne organizatorów i/lub partnerów Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.

3. Cele Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”

Festiwal „Ślimakowe Rytmy” ma charakter wydarzenia artystycznego i naukowego dla uzdolnionych muzycznie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych. Festiwalowi „Ślimakowe Rytmy” towarzyszy Konferencja Naukowa „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”. Festiwal „Ślimakowe Rytmy” ma za zadanie realizować następujące cele:

 1. popularyzacja oraz promocja umiejętności i zdolności muzycznych (instrumentalnych, wokalnych, instrumentalno-wokalnych) dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych krajów z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych;
 2. dzielenie się ze światem wiedzą, iż problemy ze słuchem nie są przeszkodą na drodze do profesjonalnego zajmowania się muzyką i kariery muzycznej;
 3. wyszukiwanie, odkrywanie talentów muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych;
 4. propagowanie Programu „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”, mającego na celu przyśpieszenie procesu terapii za pomocą specjalnie skomponowanej muzyki dla osób z zaburzeniami słuchu;
 5. konsolidacja środowiska osób z problemami ze słuchem uzdolnionych muzycznie;
 6. dzielenie się doświadczeniami muzycznymi przez osoby z problemami ze słuchem;
 7. organizacja Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” o jasnych i przejrzystych zasadach wyboru Uczestników.

4. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w 2 językach (polskim i angielskim) na stronie internetowej Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” festiwal.ifps.org.pl. Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń Organizatorzy podają każdorazowo na  stronie internetowej Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.  Po wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • materiał muzyczny (twórczość własna lub coverowa instrumentalna, wokalna bądź instrumentalno-wokalna), maksymalny czas trwania: 5 minut, dopuszczalne formaty plików muzycznych: mp3, wma, dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, wmv;
  • krótką notkę biograficzną Uczestnika (maks. 500 wyrazów) wraz ze zdjęciem portretowym;
  • rodzaj implantu słuchowego, jakiego używa Uczestnik;
  • datę i miejsce operacji wszczepiania implantu słuchowego;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy wybiorą uczestników oraz laureatów Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”
 4. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, według prawa polskiego lub według prawa obywatelstwa Uczestnika, warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” jest podpisanie i przesłanie Organizatorom Zgody Rodziców/Opiekunów Prawnych. Plik należy pobrać ze strony internetowej Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” festiwal.ifps.org.pl.
 5. Uczestnik Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” lub jego opiekun bierze na siebie odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do utworu lub dysponuje prawami lub licencjami do zgłoszonego utworu lub kompozycji, względnie, że posiada prawo do wykonania utworu wynikające z mocy prawa.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia prezentowanego utworu podczas Galowego Koncertu Finałowego.
 7. Festiwal „Ślimakowe Rytmy” przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby Uczestników Galowego Koncertu Finałowego.
 9. Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będzie podstawą zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.
 10. Preselekcji Uczestników dokonają Organizatorzy, którzy mogą powołać Jury Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.
 11. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” jest wyrażenie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika. Zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnik wyraża w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” zaś w przypadku niepełnoletnich Uczestników Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” zgody udzielają Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestnika w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej.
 12. Prawo Organizatora do rejestrowania i publikowania materiałów związanych z przebiegiem Festiwalu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i publikowania materiałów związanych z przebiegiem Festiwalu i udostępniania tych materiałów stronom trzecim oraz wykorzystywania wizerunku osób zarejestrowanych na tych materiałach. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik Festiwalu (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie online) stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) wyraża zgodę,  na takie nagranie i nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów. Każdy Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez Organizatorów między innymi w celach informowania o Festiwalu w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Kongresu, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej www.festiwal.ifps.org.pl. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Festiwalu uniemożliwi dalszy udział w Wydarzeniu.
 13. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:
  • wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
  • obróbka,
  • wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
  • wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
  • wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
  • wykorzystanie w utworach multimedialnych.
 14. Rejestracja lub utrwalanie Festiwalu lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Kongresem wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Festiwalu przez innych Uczestników Festiwalu lub przez inne osoby.
 16. Postanowienia ust. 11-15 mają odpowiednie zastosowanie do osób uczestniczących w wydarzeniach Festiwalu Ślimakowe Rytmy w charakterze publiczności lub innych osób towarzyszących.
 17. Do udziału w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” może zgłosić się każda implantowana osoba, niezależnie od tego czy uczestniczyła we wcześniejszych edycjach Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”.

5. Przebieg Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”

 1. W ramach Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” zostanie przeprowadzona Konferencja Naukowa „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”.  
 2. Festiwal „Ślimakowe Rytmy” zakończy się Galowym Koncertem Finałowym, podczas którego zostaną zaprezentowane materiały muzyczne laureatów Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” w formie projekcji multimedialnej.
 3. Kolejność prezentacji podczas Galowego Koncertu Finałowego ustalają Organizatorzy.
 4. Program Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi takimi jak: dodatkowe koncerty, występy gości, pokazy filmów itp.

6. Postanowienia organizacyjne

 1. Organizatorzy zapewnią noclegi i wyżywienie podczas Festiwalu i pokrywają koszty transportu osób zaproszonych do osobistego uczestnictwa w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” w tym w Galowym Koncercie Finałowym. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Organizatorzy pokrywają także koszty transportu i wyżywienia jednego Opiekuna – przedstawiciela ustawowego.
 2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
 3. Uczestnicy Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów informacyjnych i propagujących Festiwal „Ślimakowe Rytmy” oraz Program „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”.
 4. Festiwal „Ślimakowe Rytmy” może być odwołany w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” w dowolnym czasie.

7. Nagrody

 1. Organizatorzy lub powołane przez nich Jury Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” Nagrody mogą przyznać nagrody Uczestnikom.
 2. Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania nagród oraz ustalenia i zmiany listy nagród.

8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Regulamin oraz Festiwal „Ślimakowe Rytmy”  podlegają prawu polskiemu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.