Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej „RODO”, organizator Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ifps.org.pl.
 3. Dane osobowe w zakresie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, wzorach oświadczeń oraz w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” oraz ich wykorzystaniem w materiałach reklamujących i dokumentujących to wydarzenie.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO) oraz w niezbędnym zakresie, ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z organizacją i uczestnictwem w Festiwalu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w wydarzeniu.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Festiwalu, a także po jego zakończeniu przez okres 6 lat od dnia 31 grudnia następującego po zakończeniu roku, w którym odbył się Festiwal.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
  • usunięcia danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  • przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO) tj. do otrzymania  przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.