Regulamin – Ślimakowe Rytmy – Beats of Cochlea

REGULAMIN 6. edycji  „Beats of Cochlea”

1. Organizator

 1. Organizatorami 6. edycji „Beats of Cochlea” i Warsztatów Mistrzowskich zwanych dalej „Beats of Cochlea” odbywających się w ramach Programu „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”, zwanego dalej „Programem” są: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa oraz Instytut Narządów Zmysłów Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn.
 2. Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację „Beats of Cochlea”.
 3. Organizatorzy ustalają, że w ramach „Beats of Cochlea”  będą odbywały się muzyczne  Warsztaty Mistrzowskie, które zakończy muzyczny pokaz umiejętności Uczestników Warsztatów Mistrzowskich zwany dalej „Finałowym Występem Muzycznym”.

2. Data i miejsce odbywania się „Beats of Cochlea”

 1. „Beats of Cochlea” odbywa się corocznie w lipcu w ramach obchodów rocznicy zainicjowania programu leczenia głuchoty za pomocą implantów słuchowych w Polsce.
 2. Miejscem odbywania się Warsztatów Mistrzowskich oraz Finałowego Występu Muzycznego mogą być: studia muzyczne, obiekty własne organizatorów i/lub partnerów „Beats of Cochlea”.

3. Cele „Beats of Cochlea”

„Beats of Cochlea” ma charakter wydarzenia artystycznego i naukowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych muzycznie z różnych krajów z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych. „Beats of Cochlea” towarzyszą muzyczne Warsztaty Mistrzowskie prowadzone przez profesjonalnych muzyków sceny polskiej i zagranicznej. „Beats of Cochlea” ma za zadanie realizować następujące cele:

 1. popularyzacja oraz promocja umiejętności i zdolności muzycznych (instrumentalnych, wokalnych, instrumentalno-wokalnych) dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych krajów z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych;
 2. dzielenie się ze światem wiedzą, iż problemy ze słuchem nie są przeszkodą na drodze do profesjonalnego zajmowania się muzyką i kariery muzycznej;
 3. wyszukiwanie, odkrywanie talentów muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych;
 4. propagowanie Programu „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”, mającego na celu przyśpieszenie procesu terapii za pomocą specjalnie skomponowanej muzyki dla osób z zaburzeniami słuchu;
 5. konsolidacja środowiska osób z problemami ze słuchem uzdolnionych muzycznie;
 6. dzielenie się doświadczeniami muzycznymi przez osoby z problemami ze słuchem;
 7. organizacja „Beats of Cochlea” o jasnych i przejrzystych zasadach wyboru Uczestników.

 4. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w 4 językach (polskim, angielskim, rosyjskim i hiszpańskim) na stronie internetowej „Beats of Cochlea” festiwal.ifps.org.pl. Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń Organizatorzy podają każdorazowo na w/w stronie internetowej „Beats of Cochlea”.  Po wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. materiał muzyczny (twórczość własna lub coverowa instrumentalna, wokalna bądź instrumentalno- wokalna), max. 5 minut w formatach: pliki muzyczne: mp3, wma, pliki video: avi, mp4, mov, wmv, tonację wykonywanego utworu oraz zapis nutowy utworu na fortepian w granej tonacji;
  2. krótką notkę biograficzną Uczestnika – min. 1000 znaków wraz ze zdjęciem portretowym;
  3. rodzaj implantu słuchowego, jakiego używa Uczestnik;
  4. datę i miejsce operacji wszczepiania implantu słuchowego;
  5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wymaganej polskim prawem oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy wybiorą Uczestników Warsztatów Mistrzowskich. Lista wybranych Uczestników zostanie podana na stronie internetowej „Beats of Cochlea” najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
 4. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, według prawa polskiego lub według prawa obywatelstwa Uczestnika, warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach Mistrzowskich i Finałowym Występie Muzycznym jest podpisanie i przesłanie Organizatorom Zgody Rodziców/Opiekunów. Plik należy pobrać ze strony internetowej „Beats of Cochlea” festiwal.ifps.org.pl.
 5. Uczestnik „Beats of Cochlea” lub jego opiekun bierze na siebie odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do utworu lub dysponuje prawami lub licencjami do zgłoszonego utworu lub kompozycji, względnie, że posiada prawo do wykonania utworu wynikające z mocy prawa.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia prezentowanego utworu podczas Warsztatów i Finałowego Występu Muzycznego.
 7. „Beats of Cochlea” oraz Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych krajów – z zaburzeniami słuchu korzystających z implantów słuchowych.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) liczby Uczestników Warsztatów i Finałowego Występu Muzycznego.
 9. Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będzie podstawą zakwalifikowania Uczestnika do Warsztatów Mistrzowskich.
 10. Preselekcji Uczestników dokonają Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego powołania Jury „Beats of Cochlea”.
 11. Warunkiem wzięcia udziału w „Beats of Cochlea” jest wyrażenie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika. Zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnik wyraża w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej „Beats of Cochlea”.
 12. Do udziału w Warsztatach Mistrzowskich może zgłosić się każda implantowana osoba, niezależnie od tego czy uczestniczyła we wcześniejszych edycjach „Beats of Cochlea”, natomiast w przypadku ewentualnego powołania Jury laureaci poprzedniej 5. Edycji „Beats of Cochlea” nie mogą stanąć do konkursu festiwalowego odbywającego się w formie przesłuchań przed Jury oraz wziąć udziału w Finałowym Występie Muzycznym w charakterze laureata.

5. Przebieg „Beats of Cochlea”

 1. W ramach „Beats of Cochlea” zostaną przeprowadzone muzyczne Warsztaty Mistrzowskie. Podczas Warsztatów Mistrzowskich, znani artyści – wybitni pedagodzy będą dzielić się swoim doświadczeniem z Uczestnikami.
 2. Warsztaty Mistrzowskie zakończą się muzycznym występem – pokazem umiejętności Uczestników tj. Finałowym Występem Muzycznym.
 3. Kolejność prezentacji podczas Finałowego Występu Muzycznego ustalają Organizatorzy.
 4. Program i przebieg „Beats of Cochlea” może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi takimi jak: dodatkowe koncerty, występy gości, pokazy filmów itp.

6. Postanowienia organizacyjne

 1. Organizatorzy zapewnią noclegi, wyżywienie i pokrywają koszty transportu wszystkich zaproszonych Uczestników Warsztatów Mistrzowskich i Finałowego Występu Muzycznego. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Organizatorzy pokrywają także koszty transportu i wyżywienia jednego Opiekuna – przedstawiciela ustawowego.
 2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
 3. Uczestnicy „Beats of Cochlea” wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów informacyjnych i propagujących „Beats of Cochlea” oraz Program „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”.
 4. „Beats of Cochlea” może być odwołany w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od Organizatów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany scenariusza wydarzeń podczas trwania „Beats of Cochlea”.

7. Nagrody

 1. Nagrody przyznają Organizatorzy lub Jury „Beats of Cochlea”, które może być ewentualnie powołane przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany listy nagród.

 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Regulamin oraz „Beats of Cochlea”  podlegają prawu polskiemu.
 2. Zgłoszenie do udziału w „Beats of Cochlea” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.